College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Europese rekenkamer: Voedselveiligheidssysteem van de EU is te ambitieus!

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het systeem van de EU voor de bescherming van consumenten tegen chemische gevaren in levensmiddelen momenteel te ambitieus, hoewel het een solide basis heeft en wereldwijd in acht wordt genomen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben de mogelijkheden niet om

Lees meer ...

“Wat heeft de burger eraan?”

Dat was de centrale vraag in de nieuwjaarsrede van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen voor Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren.

Volgens de ombudsman kunnen toezichthouders, net als hijzelf, niet volstaan met het afleveren van een rapport. Zij moeten aandacht hebben voor de vraag wat zij willen bereiken en

Lees meer ...

Verslag van de Nederlands-Duitse uitwisseling 9 - 11 april jl.

Sinds medio jaren 90 vindt er om de twee jaar een uitwisseling plaats tussen Duitse en Nederlandse collega’s die op enigerlei wijze werkzaam zijn bij het overheidstoezicht op met name levensmiddelen

Maandag 9 april:

Vanaf 9 uur druppelen de Duitse en Nederlandse collega’s binnen bij het WICC-hotel aan de Lawickse

Lees meer ...